Ajuts a famílies

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies, rutes, campaments, sortides culturals fora de Catalunya i les estades i rutes esportives. 

L’indicador de renda de suficiència (IRS) serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies i el percentatge que cal aplicar per becar l’activitat per a cada membre de la unitat familiar. L’indicador de renda de suficiència -IRS- l’estableix la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, que s’actualitza i adapta anualment a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

 • De 0 a 6.000 €: 90%
 • De 6.000,01 a 7.500 €: 60%
 • De 7.500,01 a 9.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia del carnet de famílies monoparentals.

Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

En cas què l’ import destinat a les ajudes no sigui suficient per subvencionar les sol•licituds valorades què per barem hi tinguin dret, es prioritzaran per ordre de l’ import de renda personal disponible per nucli de convivència, segons el criteri ordinal entre els dos extrems baremats de 0€ fins als 9.000,00€.

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

Les persones interessades han d’adreçar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, recollir el Full de sol·licitud i, un cop emplenat , tramitar la sol·licitud a partir de dissabte 25 d’abril i fins dimecres 19 de maig de 2020, sense abonar cap quantitat a compte. Hauran de presentar la documentació indicada al dors del Full de sol·licitud, que l’entitat els lliurarà en el moment de la inscripció, a qualsevol Oficina d’ Atenció Ciutadana (OAC) de la ciutat.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 28 de maig notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 19 de juny, a partir del 30 de maig es podran començar a formalitzar les inscripcions, presentant el Full de Sol·licitud, segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora, i abonar (segons el sistema que estableixi cada entitat) la diferència entre l’ajut concedit i el preu de l’activitat. La data màxima per formalitzar la inscripció és el 19 de juny de 2020.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions del 29 de maig al 12de juny de 2020. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme. 

Fraccionament de pagament

El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat.

En el cas que els usuaris siguin sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran d’abonar cap quantitat a compte.

Adreces de les Oficines d’Atenció Ciutadana on es poden lliurar les sol·licituds d’ajuts econòmics i la documentació corresponent:

 • Districte de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
 • Districte de l’Eixample (Aragó, 328)
 • Districte de Sants - Montjuïc (Creu Coberta, 104)
 • Districte de Les Corts (pl. Comas, 18)
 • Districte de Sarrià - Sant Gervasi (Anglí, 31)
 • Districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
 • Districte d’Horta - Guinardó (Lepant, 387)
 • Districte de Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 1)
 • Districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
 • Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1)
 • Ajuntament (pl. Sant Miquel, 3)

Horari d’atenció de les oficines dels districtes:
Matins: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Tardes: dijous, de 14.30 a 20.00 h (últim torn a les 19.30 h).

Horari de l’Oficina Central d’Atenció Ciutadana (plaça de Sant Miquel, 3):
De dilluns a dissabtes, de 8.30 a 20.00 h.

RECORDA!

L'Ajuntament de Barcelona continua donant una important dotació econòmica en ajuts destinada a la campanya. Una aposta clara per garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona i que evita que la capacitat econòmica de la família sigui un obstacle per gaudir de les activitats, com tampoc ho ha de ser la condició física, psíquica o sensorial.

 • Sol·licitud d’ajut econòmic: del 25 d’abril al 19 de maig.
 • Llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 28 de maig.
 • Període de reclamacions: del 29 de maig al 14 de juny.
 • Llista definitiva de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 19 de juny.
 • Inscripció de persones beneficiàries d’ajut econòmic: a partir del 30 de maig.

Consulteu el Protocol de la campanya d'activitats de vacances d'estiu  per a infants i adolescents del 2020 en el BOPB