Inscripcions

La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dissabte 22 d’abril. Consulteu, però, els horaris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert cada entitat organitzadora, atès que no totes tenen obert aquest dia. Pareu especial atenció al calendari i procediment específic d’inscripció, fixeu-vos sobretot en els Campus Olímpia ja que alguns realitzen un sorteig per a l’assignació de places. Com l’any passat la recollida del número per al sorteig d’aquestes places únicament es podrà tramitar a través d’aquesta web.

Cada entitat organitzadora disposarà d’un punt d’inscripció a les seves activitats, que apareix en cadascuna de les activitats que trobareu relacionades al web.

En el moment de la inscripció es sol·licitarà als pares o tutors el carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura per a garantir al conjunt dels participants la prevenció front a la transmissió de malalties.

Procediment específic per a la inscripció als Campus Olímpia

Si esteu interessats en les activitats als Campus Olímpia, que es realitzen a les instal·lacions que relacionem a continuació, és obligatori participar prèviament al sorteig d’assignació de places.

Les instal·lacions que enguany faran sorteig són:

 • Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià
 • Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella
 • Centre Esportiu Piscina Sant Jordi
 • Centre Esportiu Municipal Estació del Nord
 • Escola Municipal d’Hípica la Foixarda
 • Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell
 • Centre Esportiu Municipal Les Corts
 • Centre Esportiu Municipal Can Caralleu
 • Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d’Hebron
 • Centre Esportiu Municipal Guinardó
 • Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron
 • Centre Esportiu Municipal Sant Andreu - La Sagrera
 • Centre Municipal de Vela

El 13 d’abril s’enviarà a les famílies un SMS amb el número del sorteig assignat indicant l’ordre d’inscripció amb el dia i l’hora aproximada per a realitzar el tràmit presencial al campus Olímpia.

Cada persona hi pot inscriure només els seus fills/filles. Els pares i les mares o els tutors que no puguin formalitzar personalment la inscripció la poden delegar mitjançant un imprès que facilitarà cada instal·lació municipal esportiva, al qual hauran d’adjuntar una fotocòpia del DNI de qui autoritza i una altra del DNI de la persona autoritzada. En el cas de les instal·lacions que no participen en el sorteig i on s’organitza una cua per formalitzar les inscripcions, caldrà fer cua tantes vegades com inscripcions (pròpies i/o delegades) tingueu previstes fer.

Anul·lacions

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat de l’activitat.

Suport per a la inclusió d'infants i adolescents amb discapacitat

Totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors, per atendre aquells infants que per la seva discapacitat presentin especials dificultats d'inclusió. Aquests hauran de reunir els següents requisits:

 • Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona
 • Aportar el certificat que acrediti la discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya

També es valoraran les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 22 d'abril al 25 de maig, ambdós inclosos.

Les funcions del monitor es fonamentaran en un reforç al grup en el que s'hagi inscrit l'infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l'activitat. Així doncs, es podrà valorar que l'atenció del monitor sigui a compartir per a més d'un infant, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de suport no s'inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari. El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant (l'equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost).

Important!

Hi ha activitats que poden variar

També tobareu tota la informació actualitzada al 010 (Telèfon gratuït a partir de l'1 d'abril de 2017).

CONSELLS

És aconsellable que els vostres fills i filles:

 • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
 • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
 • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
 • No portin diners de butxaca (eviteu l’ús de màquines expenedores).