Inscripcions

La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dissabte 25 d’abril. Consulteu, però, els horaris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert cada entitat organitzadora, atès que no totes tenen obert aquest dia. Pareu especial atenció al calendari i procediment específic d’inscripció i fixeu-vos sobretot en els Campus Olímpia, ja que alguns centres realitzen un sorteig per a l’assignació de l’ordre d’inscripció a les places. Fins a nou avís, i com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, queda ajornada la recollida del número per a aquest sorteig i la data de publicació del mateix.

Cada entitat organitzadora indicarà quin és el procediment d’inscripció a les seves activitats, que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest web. A més, enguany, algunes entitats oferiran la possibilitat de fer una preinscripció online a les seves activitats. Aquesta opció, si és el cas, la trobareu a la informació de cadascuna de les activitats en aquest mateix web.

En el moment de la inscripció, se sol·licitarà als pares o tutors el carnet de vacunacions actualitzat o un certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura preventiva per la transmissió de malalties.

Procediment específic per a la inscripció als Campus Olímpia

Si esteu interessats/ades en les activitats als Campus Olímpia, que es realitzen a les instal·lacions que relacionem a continuació, és obligatori participar prèviament al sorteig de l’ordre d’inscripció a les places. Les instal·lacions que enguany faran sorteig són:

 • Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià
 • Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella
 • Centre Esportiu Municipal Estació del Nord
 • Escola Municipal d’Hípica la Foixarda
 • Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell
 • Centre Esportiu Municipal Les Corts
 • Centre Esportiu Municipal Can Caralleu
 • Camp Municipal de Futbol Vallvidrera
 • Pistes Poliesportives Municipals Creueta del Coll
 • Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d’Hebron
 • Centre Esportiu Municipal Guinardó
 • Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron
 • Centre Esportiu Municipal Sant Andreu - La Sagrera
 • Centre Municipal de Vela

Us informarem sobre qualsevol novetat respecte al procediment d’inscripció als Campus Olímpia en aquest mateix web.

 

Anul·lacions

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat de l’activitat.

SUPORT PER A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT

Totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació, amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors per atendre aquells nens i nenes que per la seva discapacitat presentin dificultats d'inclusió especials. Aquests hauran de reunir els següents requisits:

 • Residir i estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
 • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya

En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada. En qualsevol cas, s’haurà de valorar pertinent per part de la família i l’entitat organitzadora. La prioritat és que l’infant pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.

També es valoraran les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 25 d'abril al 22 de maig, ambdós inclosos.

Els casals han de reservar un 5% de places per a la inclusió d’infants amb discapacitat. Aquesta reserva es mantindrà fins al 22 de maig (data en què finalitza el termini perquè els casals presentin la sol·licitud de monitors/ores de suport).

Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s'hagi inscrit l'infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l'activitat. Així doncs, es podrà valorar que l'atenció del monitor sigui compartida per a més d'un infant, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de suport no s'inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.

El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant (l'equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost).

AVÍS!

Us informem que s’ajorna el calendari del sorteig de l’ordre d’inscripció a les places dels Campus Olímpia, com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat que comporta la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Per tant, i fins a nou avís, no es podrà agafar número per a aquest.

Seguim treballant conjuntament amb les entitats adherides a la campanya d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents d’enguany en el desenvolupament de les activitats previstes, i us mantindrem al corrent de qualsevol novetat en aquest web.

Consulteu el Protocol de la campanya d'activitats de vacances d'estiu  per a infants i adolescents del 2020 en el BOPB

Important!

Hi ha activitats que poden variar

També tobareu tota la informació actualitzada al 010 (Telèfon gratuït a partir de l'1 d'abril de 2017).

CONSELLS

És aconsellable que els vostres fills i filles:

 • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
 • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
 • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
 • No portin diners de butxaca (eviteu l’ús de màquines expenedores).